سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

میل
Declination(Dec.)

یکی از مختصه های سیستم مختصات سماوی ناوابسته به زمان. میل یک جسم، زاویه یا کمانی است که روی دایره ساعتی جسم از استوای سماوی تا جسم مورد نظر اندازه گیری می شود.

میل اجرام در حقیقت فاصله زاویه ای بین آنها واستوای سماوی(به عنوان مبداء)بوده و برحسب درجه ومتعلقات آن شامل دقیقه و ثانیه قوسی  می شود.مقدار آن بین صفر تا ۹۰+ برای اجرامی که در بالای استوای سماوی قرار دارند وبرای اجرامی که پایین استوای سماوی قرار  دارند نیز بین صفر تا ۹۰- متغییر است. میل اجرام با گذشت زمان برخلاف سمت و ارتفاع تغییر نمی کند.البته با توجه به حرکات ذاتی خود اجرام (حرکت نسبی )واثرات ناشی از حرکات خاص زمین٬ میل دارای تغییراتی بسیار ناچیز  طی دهها سال می باشد.

نکته مهم:بعد و میل اجرام سماوی ارتباطی به مکان ناظر ندارد.

 

 

 

۷۷۰۵۳۵۳   پیاده سازی : کافه نورون