کد خبر: 5269
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Celestial longitude

طول سماوی

طول دایرةالبروجی / / / Celestial longitude / /

طول سماوی که با نماد λ نشان داده می شود.فاصله زاویه ای در امتداد دایرةالبروج بوده واز اولین نقطه حمل شروع می شود .طول سماوی یکی از مختصات سیستم دایرة البروجی نیز می باشد.از صفر تا 360 درجه تغییر می کند وجهت شمارش نیز از اولین نقطه حمل به سمت شرق می باشد.

طول سماوی با نام طول دایرةالبروجی هم شناخته می شود.

 

واژه های مرتبط: عرض سماوی  اولین نقطه حمل

 

 استوای سماوی