کد خبر: 5521
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Celestial meridian / /

نصف النهار سماوی٬ دایره ای بزرگ روی کره سماوی است که از نقاط قطب شمال وجنوب سماوی٬ یا شمال وجنوب جغرافیایی بعلاوه ستاره قطبی می گذرد.  سرسو (zenith)و پاسو(nadir)  ناظر از نقاطی هستند که روی این دایره قرار دارند. این دایره بر افق عمود است وقسمتی از آن که بالای افق قرار دارد بیشتر کاربرد ومعنا دارد.

 زمانی که هرجسم روی این خط یا دایره باشد در بیشترین ارتفاع از افق محلی خواهد بود.نصف النهار افق را در دو نقطه قطع می کند.یکی از نقاط که به قطب شمال سماوی نزدیکتر است شمال افق یا نقطه شمال ونقطه دیگر جنوب افق نامیده می شود.