کد خبر: 5984
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Opposition

مقابله

/ / / Opposition / /

زمانیکه یکی از سیارات خارجی در زاویه 180 درجه از خورشید قرار می گیرندودر این حالت زمین بین آن سیاره وخورشید می باشد.اجرامی که در حالت مقابله باشند با غروب خورشید در غرب  از شرق آسمان طلوع می کنند ودر نیمه شب نیز در بیشترین زاویه از افق قرار داشته ودر بهترین حالت رصدی می باشند. کشیدگی سیاره ای که در حالت مقابله باشد 180 درجه می باشد وفاز آن نیز کامل است یعنی کل قرص آن آشکار است.از آنجاییکه درزمان مقابله فاصله سیاره با زمین حداقل است به عنوان  بهترین زمان برای رصد هم شناخته می شود ولی با توجه به اینکه مدار سیارات بیضی می باشداین فاصله در مقابله های مختلف فرق می کند بویژه در مورد سیاره مریخ.مقابله در مورد سیارات درونی معنا ندارد.

اصطلاح مقابله در مورد سیارکها نیز استفاده می شود.بهترین زمان رصد سیارکها زمانی است که در مقابله باشند.

واژه مرتبط:

مقارنه