سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

بعد (BOED)
Right ascention(R.A.)

(با تلفظ بوعد) یکی از مختصه های سیستم مختصات سماوی ناوابسته به زمان .بعد در امتداد استوای سماوی از نقطه اعتدال بهاری (به عنوان مبداء) تا پای دایره ساعتی جسم اندازه گیری می شود وجهت اندازه گیری  آن در جهت شرق یعنی جهت حرکت خورشید در میان ستاره ها می باشد.بعد یک ستاره مانند میل آن ثابت است وبا گذشت زمان تغییر نمی کند(البته با توجه به حرکات ذاتی اجرام(حرکات نسبی) وحرکات خاص زمین بعد ومیل بطور بسیار ناچیز وغیرقابل لمسی البته طی دهها سال تغییراتی دارد.) .بر خلاف میل وبعد ٬ سمت و ارتفاع اجرام سماوی با گذشت زمان تغییر می کند.

واحد اندازه گیری بعد ساعت واجزای آن است.

نکته مهم:بعد ومیل اجرام سماوی ارتباطی به مکان ناظر ندارد.

 

۷۷۱۲۱۲۴   پیاده سازی : کافه نورون