سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

زاویه ساعتی
Hour angle

زاویه یا کمانی است که روی استوای سماوی (از نقطه تقاطع استوای سماوی و نصف النهار سماوی ) به طرف غرب آسمان تا پای دایره ساعتی جسم اندازه گیری می شود وبا گذشت زمان مقدار آن زیاد می شود.واحد آن ساعت واجزای آن (دقیقه وثانیه ) می باشد.

زاویه ساعتی نقطه اعتدال بهاری را در هر لحظه زمان نجومی می گویند.زاویه ساعتی خورشید بعلاوه 12 ساعت برابر با زمان خورشیدی ظاهری محلی خواهد بود.زاویه جسمی که روی نصف النهار سماوی باشد صفر است.زاویه ساعتی نقطه غرب آسمان ساعت 6 وزاویه ساعتی نقطه شرق آسمان ساعت 18 می باشد.

 

۷۷۰۵۴۲۵   پیاده سازی : کافه نورون