سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

زمان دینامیکی گرانیگاهی
Barycentric time

یک مقیاس زمانی که در تئوریهای دینامیکی اجرام در منظومه شمسی وبرای محاسبه مکان آنها استفاده می شود.این مقیاس به یک زمان استاندارد نیاز دارد ویک مکان مناسب برای جایگزاری ساعت ،گرانیگاه سیستم است.این مقیاس به تئوری گرانشی انتخاب شده بستگی دارد که البته معمولا" تئوری نسبیت عام است.تئوری انتخاب شده هرچه باشد این زمان با زمان زمینی فرق می کند و مقدار اختلاف نیزدارای تغییراتی بصورت دوره ای است.از این مقیاس زمانی در محاسبات دوره(Epoch)ژولینی استفاده می شود.

با توجه به ترجمه فرانسوی کلمه زمان دینامیکی گرانیگاهی ،مخفف این زمان با TDB  شناخته می شود.

 

واژه های مرتبط:

زمان اتمی ، زمان زیجی ، زمان چهارچوبی ، زمان دینامیکی، زمان بین المللی

 

 

۷۷۰۲۹۹۵   پیاده سازی : کافه نورون