سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره های متغییر ZZ قیطسی
ZZ ceti variable stars

ستاره هایی متغییر تپشی از نوع کوتوله سفید . دوره تناوب آنها از ترکیب چند دوره  بوده ،تغییرات شکل آن ستاره ها از نوع غیر شعاعی بوده در نتیجه شکل آنها اندکی ازحالت کروی در آمده اما تغییرات دمایی آنها قابل احساس است.قدر آنهادر بازه های زمانی 30 ثانیه تا 25 دقیقه بین 0.001 تا 0.2 قدر تغییر می کند.

دارای چند زیر گروه می باشد:

ZZa با طیفی با نشانه جذب هیدروژن ، ZZb با طیفی با نشانه جذب هلیم وزیر گروه ZZo با طیف هیدروژن دوبار یونیده و طیف جذبی کربنی که با نماد GW  سنبله ای هم شناخته می شوند.گاهی این ستاره ها  درنتیجه شراره های سطحی قدر شان تا یک درجه روشن تر می شود که آن را به وجود ستاره ای همدم از نوع UV  قیطسی نسبت می دهند.

 

۷۷۱۲۳۳۳   پیاده سازی : کافه نورون