سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره های دوتایی نیمه چسبیده
Semidetached binary

گونه ای ستاره ای دوتایی نزدیک که در آن یکی از ستاره ها لب روچه خود را پرکرده است.انتقال مواد از همین ستاره رخ می دهد.در بسیاری از سیستمها مواد بطور مستقیم بر سطح ستاره همراه فرود می آید( و موجب انفجارات مقطعی در منطقه ای محدود از سطح ستاره می شود) اما در مواردی نیز موجب شکل گیری قرص برافزایشی می شود.تمام متغییرهای انفجاری مخرب دوتایی در این دسته قرار می گیرند.

 

۷۷۱۳۱۱۵   پیاده سازی : کافه نورون