سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

اشیاءBLسوسماری
BL Lacertae objects

دسته ای از کهکشانهای با هسته فعال که خطوط نشری آنها بسیار ضعیف یا غیر قابل مشاهده است.تامدتها تصور می شد  BL سوسمار یعنی  سرد سته این گونه خود ستاره می باشد تااینکه بقیه قسمتهای آن ودر واقع بقیه آن  کهکشان مشاهده شد ودانشمندان متوجه طبیعت کهکشانی آن شدند.زمانی که نور این گونه از کهکشانها ضعیف باشد امکان مشاهده خطوط ضعیف نشری مانند آنچه در کوازارها مشاهده می شود وجود دارد وهسته آنها نیز در طول موجهای رادیویی دارای مناطقی خالی است.اینها در حقیقت اشیاءشبه ستاره ای یا کهکشانهای رادیویی هستند که دارای جت بوده وجتها نیز در جهت دید ما هستند وپدیده دوپلر هم شدت وفرکانس آنها را تغییر داده است.نحوه قرار گیری جتها نسبت به دید ما نیز از دلایل تغییرات درخشندگی موضعی   به حساب می آید.این اشیاءبهمراه اشیاءشبه ستاره ای با نور متغییر یا (OVV)QSO  با نام بلیزر (BLAZER)شناخته میشوند .تاکنون تعداد کمی از اشیاء BL سوسماری شناسایی شده اند.


فهرستی از اشیاء BL سوسماری وکوازارهای روشن در سایت زیر موجود است:

http://www.klima-luft.de/steinicke/KHQ/khq_e.htm

 

 

 

۷۶۶۰۱۴۵   پیاده سازی : کافه نورون