سخن روز

 
عکس روز


بر فراز تاریخ|علی حسن زاده

 
تبلیغات

ایستگاه بین المللی در این لحظه

   


 

 

 

ورود به فروشگاه هفت آسمان

 

ستاره های متغییر ذاتی
Intrinsic variables

ستاره های متغییری که تغییرات نور آنها ناشی از تغییرات درخشندگی خود ستاره وتغییرات ناشی از سیر مراحل تکامل می باشد ونه تغییر شکل های هندسی و فرآیندهای خارجی مانند گرفتگی  توسط ستاره دیگر  .

گروه دیگر شامل متغییرهای غیر ذاتی می گردد.

این گروه شامل ستاره های متغییر زیر می شود:

1-       ستاره های متغییر تپشی شامل ستاره های قیفاووسی،ستاره های RR  شلیاقی ،RV ثوری ،متغییرهای بلند دوره (مانند ستارگان میرایی ومتغییرهای نیمه منظم)وستاره های تپشی غیر شعاعی(مانند ستارگان ZZ قیطسی)

2-       ستاره های متغییر انفجاری شامل ستاره های UV قیطسی، FU  جباری ،گاما جباری ،R  اکلیل شمالی ، RS سگان شکاری ،S ماهی طلایی ،ستارگان ولف رایت ،ستاره های متغییر جباری(شامل ستاره های تی ثوری،YY جباری ومتغییرهای نامنظم)

3-       ستاره های متغییر انفجاری مخرب: شامل ابرنواخترها،نواخترها ،نواخترهای تجدید شونده ،ستاره های  Uجوزایی،ستاره های مغناطیسی(شامل ستاره های AM  جاثی وDQ  جاثی) وستاره های سیمبیوتیک (شامل ستاره های Z آندرومدایی)

4-       ستاره های متغییر اشعه ایکسی

 

 

 

 

۷۷۰۷۰۴۹   پیاده سازی : کافه نورون